Официјално Fedora огледало

Fedora
Содржи пакети од Fedora 23 (стара верзија), Fedora 24 (застарена верзија) и Fedora 25 (актуелна верзија) за i386 и x86_64 архитектурите. Се синхронизира 4 пати на ден.

Ова огледало е официјално, па поради тоа би требало по подразбирање да биде активирано за сите корисници од Република Македонија и нејзиното опкружување.

Сепак, доколку тоа не е случај кај Вас, за да го користите ова огледало, променете ги фајловте во папката /etc/yum.repos.d на следниов начин:

fedora.repo:

[fedora]
name=Fedora $releasever - $basearch
failovermethod=priority
baseurl=http://fedora.blizoo.mk/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/$basearch/os/
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=fedora-$releasever&arch=$basearch
enabled=1
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-$basearch

[fedora-debuginfo]
name=Fedora $releasever - $basearch - Debug
failovermethod=priority
baseurl=http://fedora.blizoo.mk/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/$basearch/debug/
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=fedora-debug-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-$basearch

[fedora-source]
name=Fedora $releasever - Source
failovermethod=priority
baseurl=http://fedora.blizoo.mk/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/source/SRPMS/
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=fedora-source-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-$basearch

fedora-updates.repo:

[updates]
name=Fedora $releasever - $basearch - Updates
failovermethod=priority
baseurl=http://fedora.blizoo.mk/fedora/linux/updates/$releasever/$basearch/
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=updates-released-f$releasever&arch=$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-$basearch

[updates-debuginfo]
name=Fedora $releasever - $basearch - Updates - Debug
failovermethod=priority
baseurl=http://fedora.blizoo.mk/fedora/linux/updates/$releasever/$basearch/debug/
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=updates-released-debug-f$releasever&arch=$basearch
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-$basearch

[updates-source]
name=Fedora $releasever - Updates Source
failovermethod=priority
baseurl=http://fedora.blizoo.mk/fedora/linux/updates/$releasever/SRPMS/
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=updates-released-source-f$releasever&arch=$basearch
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-$basearch
Целата содржина заедно со ISO сликите можете да ја најдете тука. Назад до mirror.blizoo.mk.
Blizoo Слободен софтвер Македонија
Овозможено од Blizoo во соработка со Слободен софтвер Македонија.

Valid HTML 4.01 Transitional